Działalność naukowa

Zainteresowania naukowe pracowników Katedry i Kliniki Chorób Metabolicznych CM UJ obejmują szerokie spektrum zagadnień związanych z cukrzycą, jej powikłaniami oraz szeroko rozumianymi chorobami metabolicznymi. Szczególnie warte są podkreślenia osiągnięcia związane z patogenezą cukrzycy i innych chorób metabolicznych, w tym szczególnie ich podłożem genetycznym, opieką nad ciężarnymi z cukrzycą, profilaktyką i leczeniem zespołu stopy cukrzycowej. Naukowcy z Katedry i Kliniki Chorób Metabolicznych brali udział w odkryciu nowego genu odpowiedzialnego za powstanie cukrzycy (NEUROD1), jako pierwsi na świecie zastosowali doustne leki hipoglikemizujące o zmodyfikowanym uwalnianiu w leczeniu jednej z postaci cukrzycy noworodkowej i opisali zaburzenia rozwojowe nerek związane z niektórymi postaciami cukrzycy MODY, żeby wspomnieć jedynie najważniejsze z osiągnięć.

Nasi pracownicy co roku publikują kilkanaście artykułów w międzynarodowych pismach naukowych, na przykład Nature Genetics, Diabetes, Diabetologia, Diabetes Care, Atherosclerosis i wiele innych. Co roku jestesmy obecni i prezentujemy prace na najważniejszych zjazdach diabetologicznych świata: Europejskiego Towarzystwa Badań nad Cukrzycą oraz Amerykańskiego Towarzystwa Diabetologicznego a także Kongresach Międzynarodowej Federacji Diabetologicznej. Pracownicy Katedry i Kliniki opracowali wiele rozdziałów podręcznikowych i książek, recenzują również dla najwybitniejszych diabetologicznych, naukowych pism świata, a także opiniują granty dla Komisji Europejskiej. 

Kilka publikacji, które wydaliśmy lub których jesteśmy współautorami:

       

Szczególnie godne są podkreślenia wieloletnie związki naukowe z Joslin Diabetes Center z Bostonu, afiliowanym przy Uniwersytecie Harvarda, USA oraz z Uniwersytetem w Exeter, Wielka Brytania. Publikowalismy z takimi światowymi naukowymi sławami jak prof. Andrzej Królewski, prof. Andrew Hattersley czy prof. John Fuller. Warto w końcu wspomnieć o pracy dydaktycznej ze studentami Collegoum Medicum, Szkoły Medycznej dla Obcokrajowców oraz lekarzami specjalizującymi się w zakresie chorób wewnętrznych i diabetologii.

Współpraca naukowa:

 

Projekty w których bierzemy/braliśmy udział:

 1. Program Ramowy UE:
  • Program CEED3 

   Europejski Wysiłek Zespołowy ukierunkowany na rozwój diagnostyki cukrzycy
   kierownik projektu: prof. dr hab. Maciej Małecki

  • Projekt OMICRON

   Stworzenie ośrodka zaawansowanych technologii molekularnych o wysokiej wydajności na Wydziale Lekarskim UJ CM
   kierownik projektu: prof. dr hab. Maciej Małecki

 2. Fundusze Europejskie:

  PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Pro bono Collegii Medici Universitatis Jagiellonicae
  kierownik projektu: prof. dr hab. Maciej Małecki

 3. Projekty MNiSW:
  • Tytuł projektu: "Poszukiwanie i charakterystyka kliniczna rzadkich form cukrzycy MODY"
   kierownik projektu: dr Magdalena Szopa
  • Tytuł projektu: "Badanie spektrum mutacji autosomalnej dominującej hypercholesterolemii u osób z regionu Małopolski celem stworzenia nowego testu diagnostycznego"
   kierownik projektu: dr n. med. Małgorzata Waluś-Miarka
 4. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:
 • Tytuł projektu: "Wpływ inhibitorów dipeptydylopeptydazy IV na ilościowe i jakościowe parametry jelitowej flory bakteryjnej u pacjentów z cukrzycą typu 2 i cukrzycą typu HNF1A"

 

Zapytanie ofertowe

Opis przedmiotu zapytania:

1. Zapytanie ofertowe – zatrudnienie na stanowisku laboranta do realizacji czynności polegających na wykonaniu procedury sekwencjonowania następnej generacji (16S, MiSeq Sequencing System - Illumina) w ramach projektu pn. „Wpływ inhibitorów dipeptydylopeptydazy IV na ilościowe i jakościowe parametry jelitowej flory bakteryjnej u pacjentów z cukrzycą typu 2 i cukrzycą typu HNF1A"

Sposób składania ofert:

Poczta elektroniczną: sandramrozinska6@gmail.com

Szczegóły w załączeniu: Zapytanie ofertowe

2. Zapytanie ofertowe – zatrudnienie na stanowisku infromatyka/statystyka do interpretacji uzyskanych danych z sekwencjonowania następnej generacji (16S, MiSeq Sequencing System - Illumina) oraz ich interpretacja z uwzględnieniem danych klinicznych pacjentów  

Sposób składania ofert:

Poczta elektroniczną: sandramrozinska6@gmail.com

Szczegóły w załączeniu: Zapytanie ofertowe

3. Zapytanie ofertowe – zatrudnienie na stanowisku infromatyka/statystyka do interpretacji uzyskanych danych z sekwencjonowania następnej generacji (16S, MiSeq Sequencing System - Illumina) 

Sposób składania ofert:

Poczta elektroniczną: sandramrozinska6@gmail.com

Szczegóły w załączeniu: Zapytanie ofertowe