Pracownia Zaawansowanych Technologii Diabetologicznych, jest jednostką działalności pomocniczej Katedry Chorób Metabolicznych Wydziału Lekarskiego UJ CM, podporządkowaną bezpośrednio kierownikowi tej Katedry.

 

Do zadań Pracowni należy:
 
1) wspieranie Katedry Chorób Metabolicznych w prowadzeniu badań w zakresie praktycznego wykorzystywania zaawansowanych technologii w diagnostyce i leczeniu pacjentów z cukrzycą, w tym szczególnie w zakresie:
a) analiza bezpieczeństwa i efektywności leczenia pacjentów stosujących zaawansowane technologie medyczne w diabetologii,
b) badania nad optymalizacją wykorzystania wspomnianych technologii,
c) rozwijanie własnych rozwiązań organizacyjnych, informatycznych i technologicznych dotyczących optymalizacji leczenia pacjentów z cukrzycą;
2) rozwijanie intensywnej współpracy międzynarodowej w zakresie spraw wymienionych w pkt 1;
3) uczestnictwo w przygotowaniu i prowadzeniu zajęć dydaktycznych z zakresu wykorzystania zaawansowanych technologii medycznych w diabetologii.